Home / updates / Plan ‘Grote Braak’ Schijndel

Samen met Bouwbedrijf Wagemakers en Ruimte voor Ruimte ontwikkelt Muller Bouw het plan ‘Grote Braak’ in Schijndel.

Woningbouwbehoefte
Er is sprake van een aanzienlijke woningbouwbehoefte in Schijndel. De opgave bestaat uit het bouwen van 700 nieuwe woningen binnen de aankomende 7 jaar waarvan ongeveer de helft binnenstedelijk kan worden gerealiseerd, maar desondanks is er nog behoefte aan een uitbreidingslocatie. Het plan ‘Grote Braak’ sluit met circa 195 woningen goed aan op de noodzaak voor woningbouw in Schijndel.

Maatschappelijke meerwaarde
De samenwerking met Ruimte voor Ruimte en Combinatie Muller-Wagemakers V.O.F. biedt de gemeente Meierijstad diverse oplossingen: van het ondersteunen in agrarische bedrijfsbeëindiging tot gehoor geven aan de noodzaak van woningbouw gericht op diverse doelgroepen.

Het op het perceel Plein 21 gevestigde agrarische bedrijf wordt verplaatst naar een duurzame locatie. Op de vrijkomende locatie en de aangrenzende gronden is nu een plan in ontwikkeling dat betrekking heeft op een dorpse uitbreiding van de kern. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het behouden van de cultuurhistorische waarden, een landschappelijke inpassing, voldoende speelplekken en een goede ontsluiting. Het groene en dorpse plan kent een verdeling in drie woonvelden, welke worden ingevuld met huurwoningen, appartementen, rijwoningen, patiowoningen, rug aan rug woningen, tweekappers en vrije sector bouwkavels.

Gebiedsdialoog
Begin maart is gestart met de gebiedsdialoog middels een digitale sessie met de direct omwonenden. Ook is er een flyer verspreid in de directe omgeving. Ruimte voor Ruimte en de Combinatie Muller-Wagemakers V.O.F. gaan de aankomende periode verder met de dialoog en de uitwerking van de woningbouwplannen.

Heeft u vragen over het project Grote Braak?
Neem dan contact op met Annemarie Vermaak, Communicatie Adviseur Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 22 02 120).

Heeft u belangstelling voor een woning?
Met de verkoop van de woningen kan pas worden gestart als het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is. Wanneer dat het geval is hangt af van diverse factoren. Dit zal dit te zijner tijd kenbaar worden gemaakt via de (sociale) media.